Grant Logo

 

Názov a sídlo prijímateľa NFP

 

Goldmann Systems, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Operačný program, prioritná os, investičná priorita, fond EÚ

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Programové obdobie:  2014 – 2020

Prioritná os č. 9: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita 1b: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb

Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1

Výzva – kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie – OPII-VA/DP/2020/9.4-01

 

Názov projektu: Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID -19

Akronym:  TELEMED

Kód Projektu v ITMS 2014+: 313011ATK9

 

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je realizácia klinickej štúdie na základe využívania telemedicínskeho systému pre pacientov trpiacich na ochorenie COVID-19, prípadne iné ochorenia respiračného charakteru, pri ktorých sa vyžaduje monitorovanie teploty, dýchania, EKG a iných pridružených parametrov. Cieľom projektu je vytvorenie flexibilného systému a komplexného manažmentu pacientov s cieľom zníženia počtu ambulantných návštev za účelom vykonávania rutinných vyšetrení. Vzdialený monitoring čo najširšieho spektra pacientov je ideálnym riešením na ochranu zdravotníckeho personálu a na zníženie nákladov spojených s rutinnými vyšetreniami pacientov. Práve takýto spôsob zabezpečí sociálnu izoláciu, ktorá je kľúčová pri znižovaní rozširovania infekčnej nákazy, aby nenastala nekontrolovateľná situácia ako v prípade prudkého rozšírenia ochorenia COVID-19 v určitých častiach sveta. Miestom realizácie projektu je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v mieste ktorej bude dochádzať k systematickému získavaniu vstupných údajov prostredníctvom zdieľania informácií získaných prostredníctvom telemedicínskych zariadení v reálnom čase od monitorovaných pacientov. Prostredníctvom participujúcich ambulancií a zariadení sociálnych služieb budú telemedicínske systémy poskytnuté pacientom s cieľom ich monitoringu, analýzy ich zdravotného stavu v reálnom čase a obmedzenia ambulantných návštev. Predpokladom je prenos zabezpečených zdravotných údajov v podobe textu, zvuku, obrázkov alebo v inej forme, s cieľom ich prevencie, diagnostiky, ošetrenia a následnej starostlivosti o pacientov. Chronickí pacienti vrátane seniorov predstavujú v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 najrizikovejšiu a najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva.

Hlavná aktivita Projektu:

A1: Priemyselný výskum v oblasti využívania telemedicínskeho systému pre pacientov s ochorením COVID-19

Výška poskytnutého NFP

Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 090/2021/OPII/VA (zverejnená na:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/5577040/) zo dňa 08.03.2021 výšku nenávratného finančného príspevku (NFP) poskytnutého spoločnosti Goldmann Systems, a.s. predstavuje suma:

 • 2 369 406,94 €

Celkové investičné náklady Projektu (bez DPH) sú vo výške 2 961 758,67 €, podiel Goldmann Systems, a.s. predstavuje 592 351,73 € bez DPH.

 

Indikátory projektu

Indikátory projektu

Miesto realizácie projektu

Miestom realizácie projektu je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, priestory II. Internej kliniky SZÚ, blok B2, 10. poschodie, miestnosť 10.70 vo výmere 39,93 m2, súpisné číslo stavby 6821, postavená na pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 2590/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 679 m2, katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísané na liste vlastníctva č. 142.

Čas realizácie Projektu

 • Hlavná aktivita bude realizovaná počas 34 mesiacov:
  • Plánovaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2021
  • Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2021
  • Plánované ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023
 • Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (vrátane podporných aktivít): 34 mesiacov

 

Fotogaléria

Fotogaléria bude priebežne aktualizovaná

 

Informácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

 • webovom sídle riadiaceho orgánu: opii.gov.sk
 • webovom sídle riadiaceho orgánu: mindop.sk
 • webovom sídle sprostredkovateľského orgánu: opvai.sk
 • webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu eufondy.sk

Informácie o projekte nájdete na  verejnej stránke www.itms2014.sk :

 • https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=0320c2ef-fb89-477d-9264-ef9d05e6487e