Komu ponúkame naše služby

Pacient

V pohodlí domova si podľa presných inštrukcií zmeria v stanovených časoch životné funkcie a <strong>indikátory zdravotného stavu.</strong>

Zistiť viac

Lekár

Má prístup do online platformy telemon. V systéme nastaví rozsahy a kritické hodnoty pre daného
pacienta.

Zistiť viac

Personál DSS

Personálu DSS šetria čas a znižujú množstvo administratívnych úkonov, manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami.

Zistiť viac

Poisťovne

Telemedicína má potenciál vďaka smerovaniu k prevencii udržiavať zdravie pacientov a tým dlhodobo znižovať náklady na prípadnú liečbu.

Zistiť viac

Pacient

Pre akého pacienta je využívanie telemedicínskych služieb vhodné?

Telemedicína funguje ako podporná liečba pre väčšinu diagnóz,
uvítajú ju najmä pacienti s nasledovnými druhmi ochorení: chronicky chorí pacienti, pacienti po hospitalizácii v medicínskom zariadení, infekčné ochorenia – Covid-19, pacienti pred a po operácii.

Ako to celé funguje u pacienta?

1. krok

Lekár Vám zapožičia prístroje, ktoré budete na merania potrebovať

 • Prístroje si môžete zapožičať na ľubovoľne dlhú dobu, spravidla podľa doporučenia ošetrujúceho lekára.
 • Sadu prístrojov Vám lekár odovzdá v praktickej uzatvárateľnej nepremokavej taške spolu s návodmi k obsluhe zariadení.
 • Telemedicínske služby zatiaľ nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Cena monitoringu sa v závislosti od pomôcok pohybuje v jednotkách EUR na deň.
2. krok

V pohodlí domova si podľa presných inštrukcií zmeriate v stanovených časoch životné funckie a indikátory zdravotného stavu.

 • Meranie životných funkcií prebieha v pohodlí domova pomocou zdravotných pomôcok prispôsobených k bezdrôtovému prenosu.
 • Práca s prístrojmi je veľmi jednoduchá a intuitívna.
 • Konzultant Zákazníckeho centra Goldmann Systems Vám v prípade potreby poskytne telefonickú podporu a ku všetkým prístrojom dostanete tiež prehľadné návody, ako na to krok po kroku.
3. krok

Namerané hodnoty sú bluetooth technológiou a cez mobilný telefón prenášané do aplikácie (zákazníckeho centra/na server)

 • Pacient dostane od svojho lekára spolu so sadou meracích prístrojov HUB. HUB je špeciálne prispôsobený mobilný telefón s aplikácou
 • Prenos nameraných hodnôt a údajov pacienta podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám
 • Okrem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky a internými smernicami. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, spracovávame výlučne pre odôvodnené účely, počas obmedzenej doby a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia
4. krok

Lekár má informácie o pacientovi dostupné online.

 • K zaznamenaným nameraným hodnotám má v reálnom čase prístup ošetrujúci lekár pacienta prostredníctvom webového portálu telemon. Na Vami namerané hodnoty môže kedykoľvek reagovať
 • Lekár taktiež stanoví limitné parametre a v prípade ich prekročenia môže byť informovaný prostredníctvom emailu, či SMS

Benefity telemedicíny pre pacienta

Pacienti oceňujú služby telemedicíny vďaka tomu, že:

 • umožňujú pacientom vykonávať meranie v okamihu pocitu zdravotných ťažkostí a získané hodnoty bezodkladne vyhodnocovať
 • znižujú počet opakovaných hospitalizácií pacientov včasným zachytením zhoršujúceho sa stavu
 • pacienti eliminujú absenciu v práci znížením počtu ambulantných návštev

 • eliminujú cestovné náklady a celkový čas potrebný na vyšetrenie
 • nevystavujú sa možnosti nákazy v čakárni počas pandémie
 • získavajú dôslednejšiu a komplexnejšiu starostlivosť lekára
 • v prípade potreby posudkov zdravotného stavu od viacerých špecialistov nemusia zdĺhavo obtelefonovávať ambulancie, objednávať sa na vyšetrenia, či tráviť dlhé hodiny v čakárňach
 • starší ľudia vyžadujú menej starostlivosti rodinných príslušníkov
 • množstvo údajov a dát o pacientovi za dlhšie časové obdobie umožňuje lekárovi presnejšie stanovenie medikácie a liečebných postupov
 • existuje preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržiavanie liečebného režimu a disciplíny pacienta
 • znížujú sa riziká a zvyšuje pocit bezpečnosti pacienta
 • zdravotná starostlivosť aj prostredníctvom telemedicíny má pozitívny vplyv na psychiku pacienta, čo má dopad na pozitívnu reakciu na liečbu

Lekár

Lekár / Zdravotnícky personál

Používanie telemedicíny ako alternatívy k osobným návštevám pacienta v ambulancii má množstvo výhod pre obe strany:

 • Lekár má prístup do online platformy telemon
 • V systéme nastaví rozsahy a kritické hodnoty pre daného pacienta
 • Hodnoty namerané pacientom sú pomocou bluetooth technológie prenášané do HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do systému telemon. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom v reálnom čase.

Zdravotnícky personál má možnosť:

 • sledovať nastavené hodnoty a ich trendy
 • v nadväznosti na výsledky meraní v aplikácii telemon pomocou krátkej správy upraviť liečbu alebo medikáciu
 • zmeniť parametre monitoringu
 • v nadväznosti na informácie získané z aplikácie telemon pozvať pacienta na kontrolu do ordinácie, resp. navštíviť pacienta v zariadení sociálnych služieb
 • spracovať záverečnú správu po ukončení monitoringu; správa môže byť doručená inému ošetrujúcemu lekárovi
 • získať informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť zvolať telekonzílium, manažovať interdisciplinárnu kolaboráciu

Systém zdravotníckemu personálu umožňuje:

nastavenie rozsahov a kritických hodnôt meraní pacienta
nastavenie spôsobu identifikácie a zobrazenia kritických hodnôt pacientov
sledovanie trendov nameraných hodnôt
generovanie reportov, histórie meraní a pod.

Benefity telemedicínskej služby pre lekára

 • Efektívnejšie fungovanie ambulancie
 • Inovatívne a kvalitnejšie služby pre svojich pacientov
 • Pacient je viac pod dohľadom, je možné ho lepšie sledovať a tým podporiť zlepšenie zdravotného stavu
 • Jednoduchá a rýchla možnosť interdisciplinárnej kolaborácie
 • Eliminácia zmeškaných termínov návštev pacientov

Zariadenie sociálnych služieb

DSS

Telemedicínske služby pomáhajú zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb klientom DSS. Personálu DSS šetria čas a znižujú množstvo administratívnych úkonov, manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami.

Pre telemon sme sa rozhodli aj v Domove sociálnych služieb v Stupave.
Na riešení nás zaujala jednoduchosť jeho používania, možnosť rýchlej implementácie do niekoľkých dní, garancia spoľahlivého merania prostredníctvom certifikovaných medicínskych zariadení.
A predovšetkým nízka investícia do vybavenia. TELEMON je jedno zo šikovných a užitočných riešení, ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov DSS
s ohľadom na ich zázemie a komfort.“

pán Petrovaj
Riaditeľ DSS v Stupave

Ako to funguje v zariadení sociálnych služieb?

1. krok

Personál DSS zmeria klientom hodnoty životných funkcií

2. krok

Údaje sú prenesené zabezpečenou sieťou na server Goldmann Systems

3. krok

Dáta klienta sú uložené v karte pacienta

4. krok

Zdravotnícky personál má online prístup k dátam klienta Zariadenia sociálnych služieb

Meranie zdravotníckym personálom je veľmi jednoduché a rýchle

 • Na mobilnom zariadení (HUB) vyberie pacienta
 • Vykoná meranie ktorýmkoľvek prístrojom zo sady kompatibilných zdravotníckych prístrojov
 • Na displeji HUBu (len pohľadom) overí, či sa namerané dáta v aplikácii zobrazujú

 • Následne môže meranie rovnakým spôsobom vykonať u ďalšieho pacienta
 • Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie prenášané do HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do aplikácie telemon. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom v reálnom čase.
 • Vyhodnotenie a zobrazenie nameraných dát – po vyhodnotení sú namerané dáta uložené a zobrazené v karte pacienta

Manažment a personál DSS oceňuje:

 • Manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami
 • Chybovosť pri zápise nameraných hodnôt je úplne eliminovaná
 • Výrazné zefektívnenie práce ošetrovateľov DSS – zníženie administratívnej záťaže pri meraní vitálnych funkcií klientov DSS
 • Zdravotné sestry na oddelení DSS nemusia namerané hodnoty zapisovať na papier
 • Automatický zabezpečený prenos údajov do HUBu a okamžitý online prístup k informáciám klienta
 • Preukázateľná zdravotná starostlivosť o klientov, zvýšenie transparentnosti

 • Pravidelným a častým meraním je možné včas zachytiť zhoršujúci sa stav klienta DSS – predĺžiť jeho pobyt v DSS, zvýšiť jeho kvalitu života a sekundárne znížiť náklady na liečenie ťažkých zdravotných stavov
 • Zvýšenie kvality úrovne starostlivosti vďaka inovatívnej a modernej telemedicínskej službe
 • Nie je potrebná archivácia množstva tlačených dokumentov
 • Monitorovanie pacientov je rýchle a pohodlné, eliminuje administratívne úkony
 • Personál vie pacientom vyhotovovať reporty pre lekárov
 • Dáta pacientov sú zabezpečené

Doplnkové služby, ktoré v rámci telemedicíny pre DSS poskytujeme:

Edukácia a zaškolenie obsluhujúceho personálu a užívateľov
Služby Zákazníckeho centra:
 • Zaregistrovanie klienta do systému

 • Komunikácia medzi Zákazníckym centrom, používateľom služby a lekárom
 • Technická a konzultačná podpora užívateľov

Poisťovne

Poisťovne

Telemedicínske služby monitoringu pacientov zatiaľ nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient si službu hradí sám. No telemedicína má potenciál vďaka smerovaniu k prevencii udržiavať zdravie pacientov a tým dlhodobo znižovať náklady na prípadnú liečbu.

Benefity telemedicíny pre poisťovne:

 • Vyššia pravdepodobnosť, že sa poisťovňa vyhne financovaniu závažných stavov pacienta (kontinuálnym sledovaním pacienta je možné predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu)
 • Skrátenie doby hospitalizácie pacientov, eliminácia opakovaných hospitalizácií chronicky chorých pacientov
 • Dlhodobé zníženie nákladov
 • Dostatok údajov na priebežné úpravy platobných mechanizmov – presnejšie výsledky liečby
 • Efektívnosť nákladov a rozumné investície